Партньори

Основен партньор на “Българска консултантска организация” ЕООД при изпълнението на проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството”, финансиран с договор №BG051PO001-7.0.07-0149-C0001 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е СЕРВИСИОС ИНТЕГРАЛЕС ДЕ КОНТРАТАСИОН Е ИНТЕРМЕДИАСИОН ДОМИНУС (С.И.Ц.И. Доминус).

Притежаваният от С.И.Ц.И. Доминус  над 15 годишен опит  в оказването на техническа помощ за държавни институции и малки и средни предприятия за подобряване на възможностите за достъп до трудовия пазар, преквалификация, разработване на обучителни програми и провеждане на обучения, както и подпомагане на публично-частните партньорства, е предпоставка за успешното изпълнение на планираните дейности по проекта. Фирмата осъществява редица проекти в сферата на анализ на нуждите от обучение, разработването на конкретни програми спрямо идентифицираните нужди и провеждането на голям брой обучения с различен вид бенефициенти в страната и чужбина.

Фирма С.И.Ц.И. Доминус разгръща задълбочена дейност в рамките на сътрудничество с администрацията и бизнеса в няколко направления свързани с:

 • повишаване на капацитет и трудовите компетенции
 • подпомагане изготвянето на програми за продължаващо обучение и обучение на възрастни
 • насърчаване на предприемачеството
 • организиране на обучителни курсове за обогатяване на квалификацията
 • курсове за внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса и професионалното развитие
 • преквалификация и разширяване на компетенциите на работещите
 • дизайн на обучителни програми
 • изследвания на малки и средни предприятия
 • изготвяне на системи за управление на човешките ресурси
 • бизнес инженеринг
 • изготвяне на програми за повишаване на заетостта
 • специализирана помощ за безработни
 • разработване на иновативни модел за безработни
 • умения за кандидатстване и управление на проекти на ЕС

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>