За проекта

В началото на месец Май 2013 г. „Българска консултантска организация“ ЕООД стартира реализирането на проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0149-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е с продължителност 19 месеца и ще приключи в края на месец Ноември 2014 г.

Основната цел, която си е поставил екипа на проекта е чрез трансфер на добри практики да се развият нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия и да се развие капацитет и модел за обучения и развитие на дигитални компетентности. Проектът е в пълен унисон със Стратегията за учене през целия живот и по-конкретно с основните приоритети за нашата страна – достъп до учене през целия живот и разширяване на възможностите за образование и обучение; възможности за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности; високо качество на образованието и обучението и достъп до информация; обучение на обучаващи.

Проектните дейности са насочени основно към придобиването на нови компетентности и умения от работещите в „Българска консултантска организация“ ЕООД. След преминаването на специализирани обучения, работещите в компанията ще вземат активно участие при разпространението на създадените иновативни подходи и методи на обучение, насочени към предприемачи и заети лица.

Основните дейности, които се планира да бъдат реализирани в периода на изпълнение на проекта са:

Дейност 1. Проучване и анализ нуждите на целевите групи и приложимия опит на партньора в прилагане на иновативни методи и подходи за обучение за учене през целия живот, включително дистанционно обучение (e-learning). Организиране на партньорска среща. Дейностите ще бъдат реализирани в периода  юни – октомври 2013 г. Като резултат от тях се очаква да бъде осъществено проучване и изготвен анализ на нуждите на целевите групи.

Дейност 2. Трансфер на добри практики за изграждане на и иновативни подходи и методи за обучение на предприемачи и заети лица с цел насърчаване на конкурентоспособността и развитие на нови умения за нови работни места. Организиране на практическо обучение в Испания и надграждащи обучения в България. Периодът на изпълнение на тази дейност ще обхваща месеците октомври ноември 2013 г.; февруари, март 2014 г. и юли и август 2014 г. Като резултат от осъществяването и се очаква да бъде проследен процеса на подготовка и осъществяване на обучения в друга страна – членка на ЕС, както и да бъде изготвен конкретен план за действие на иновативния организационен модел в България.

Дейност 3. Разработване на организационен модел, учебни програми, съдържание, методики и софтуер за дистанционно обучение и дигитални компетентности. Основно дейностите ще бъдат реализирани в периода септември 2013 г. –  януари 2014 г. Резултатът от тази дейност е свързан с   разработен организационен модел за обучения, разработен на софтуер за дистанционно обучение.

Дейност 4. Пилотно тестване на изработения нов организационен модел. Оценка  и актуализация. Този етап от проекта се планира да се осъществи в периода  февруари – август 2014. Като резултат от тази дейност ще бъде разработена и успешно тествана система за обучение, готова за функциониране в реална среда.

Дейност 5. Организиране на две кръгли маси за представяне и разпространение на иновативни подходи и методи за обучение и представяне на разработената система за дистанционно обучение. Предвид продължителността на проекта и етапите на изпълнение на останалите дейности се предвижда дейностите да бъдат осъществени в периодите ноември 2013 г. – януари 2014 г., август  2014 г. – октомври 2014 г. В изпълнението на тази дейност ще се популяризира разработения иновативен метод на обучение и добрите практики на партньора по проекта.

Дейност 6. Информация и публичност на проекта.

Дейност 7. Управление на проекта.

Успешното реализиране на дейностите по проекта ще доведе до постигането на конкретните цели, които си е поставила „Българска консултантска организация“ ЕООД, а имено :

  • Международен трансфер на иновативни методи и подходи за обучение  за учене през целия живот
  • Насърчаване на електронно включване и развитие на дигиталните компетентности
  • Разработване на нов организационен модел за предоставяне на дистанционно обучение
  • Принос за повишаване на равнищата на заетост в България, а съответно и в Европейския съюз

Мотивацията на екипа на «Българска консултантска организация» ЕООД за успешното реализиране на проекта е висока, тъй като по този начин ще се допринесе за увеличаване на положителния ефект върху целевите групи. Ефектът, който очакваме може да бъде разгледан в две направления:

- на първо място в краткосрочен план ще бъде разработен организационен модел за предоставяне на обучения и за дистанционни обучения и ще се разработят специализирани обучения за специфични групи;

- на второ място в дългосрочен план – ще се създадат условия за интерактивност, ефективност и постоянно качество на предоставяните обучения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>