Новини

Българска консултантска организация ЕООД в партньорство със С.И.Ц.И. Доминус ООД успешно приключи изпълнението на  финансирания проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Без граници – Компонент 1 – Фаза 2, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07 

В края на изпълнението на проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0149-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, екипът по реализирането му с гордост отчита, че поставените цели и резултати са постигнати успешно.

В продължение на 19 месеца – от месец Май 2013 г. до месец Ноември 2014 г. бе осъществен международен трансфер на иновативни методи и подходи за обучение през целия живот между представители на „Българска консултантска организация“ ЕООД и на С.И.Ц.И.Доминус ООД, като в резултат на това бе изградена он-лайн платформа за обучения. По този начин създадохме условия за  насърчаване на  електронното включване и развитие на дигиталните компетентности – област, която придобива все по-голямо значение в динамичния свят, който ни заобикаля.

Постигането на основната ни цел премина през няколко взаимосвързани етапа, резултатите от които доведоха и до успешния завършек на проекта. Основните дейности, които бяха осъществени по време на изпълнението на проекта са :

Дейност 1 – Проучване и анализ нуждите на целевите групи и приложимия опит на партньора в прилагане на иновативни методи и подходи за обучение за учене през целия живот, включително дистанционно обучение (e-learning). Организиране на партньорска среща.

Дейност 2 – Трансфер на добри практики за изграждане на и иновативни подходи и методи за обучение на предприемачи и заети лица с цел насърчаване на конкурентоспособността и развитие на нови умения за нови работни места. Организиране на практическо обучение в Испания и надграждащи обучения в България.

Дейност 3 – Разработване на организационен модел, учебни програми, съдържание, методики и софтуер за дистанционно обучение и дигитални компетентности.

Дейност 4 – Пилотно тестване на изработения нов организационен модел. Оценка  и актуализация.

Дейност 5 – Организиране на две кръгли маси за представяне и разпространение на иновативни подходи и методи за обучение и представяне на разработената система за дистанционно обучение.

Дейност 6 -Информация и публичност на проекта.

Дейност 7 – Управление на проекта.

Като резултат от изпълнението на всички тези дейности по проекта се стигна  и до разработването и функционирането на он-лайн система за дистанционно обучение, в която отражение намериха както изводите от направения анализ на необходимостта на обучения, така и иновативните методи и подходи на обучение, които прилага  партньора ни по проекта.

 

 

Българска консултантска организация ЕООД в партньорство със С.И.Ц.И. Доминус ООД успешно приключи втората фаза от изпълнението на  финансирания проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Без граници – Компонент 1 – Фаза 2, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07 

В периода от месец Юни 2014 г. до месец Октомври 2014 г. „Българска консултантска организация“  ЕООД  продължи  успешното реализиране на планираните дейности по проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0149-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Като резултат на натрупаните нови и иновативни знания в сферата на образованието и обучението, екипът по проекта успя да реализира основната цел, заложена в проекта, а имено – разработването на он-лайн платформа за дистанционно обучение и пилотно да тества обучения по дигитални компетентности. Резултатите от тази дейност доказват недвусмислено необходимостта от такъв тип обучения, още повече, че на този вид  обучения се акцентира в редица документи на Европейския съюз и в частност в Европейската референтна рамка. В разработения модел на обучение експертите доразвиха концепцията за придобиване на дигитални компетентности като я разшириха в областта на  качество и степен на използване на дигиталните компетентности и прилагането на креативен подход при употребата им.

Изградената он-лайн система за обучение бе представена на организираната кръгла маса по проекта и на проведените две надграждащи обучения в България. Участниците в тези три събития изразиха положителното мнение по отношение на осъществените дейности и споделиха идеи, които екипът по проекта смята да доразвие и добави в така разработения модел. В допълнение бяха изготвени информационни брошури за проектните дейности, с разпространението на които очакваме информацията за он-лайн обученията да достигне до по-голяма аудитория.

С наближаването на края на изпълнение на проектните дейности, екипът по проекта придобива все по-голяма увереност в необходимостта и полезността на проектната идея. Резултатите от постигнатото до момента ни дават основание да смятаме, че в края на реализирането на проекта ще имаме работеща он-лайн платформа с модули на обучение по дигитални компетентности, отговарящи напълно на необходимостта на целевата група. Постигайки това, ние ще осигурим и така желаната от нас устойчивост на постигнатите резултати, която ще бъде осигурена чрез :

           Функциониране на организационния модел за предоставяне на обучения;

           Възможности за разширяване на теми и обхват на обученията;

           Разширяване на целевите групи;

           Устойчивост на дейностите поради интерес от потенциалните потребители – обучаеми лица;

           Устойчивост поради високото качество на продуктите и повишените умения на експертите и обучителите.

 

 

Българска консултантска организация ЕООД в партньорство със С.И.Ц.И. Доминус ООД успешно приключи първата фаза от изпълнението на  финансирания проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Без граници – Компонент 1 – Фаза 2, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07

 В периода от месец Май 2013 г. до месец Май 2014 г. успешно бе реализирана първата фаза от изпълнението на проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0149-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Сформираният екип по проекта с гордост отчита, че е осъществен успешно обменът на добри практики и опит между партньорите по проекта във връзка с усвояването на иновативните методи и подходи, прилагани при подбора на потенциални обучаеми лица и при разработването на програми за обучението им. На организираното и проведено обучение на целевата група в края на месец Април 2014 г. в гр.Барселона, Испания, участниците в дейността придобиха ценни знания и генерираха нови идеи, които ще приложат в планираните бъдещи обучения и които ще допринесат за постигането на заложените индикатори и цели на проектното предложение.

Успоредно с това, искаме да споделим, че към настоящия момент имаме разработен и утвърден организационен модел за провеждане на обучения, в който според скромното ни мнение, сме успели да интегрираме иновативните си идеи. Прилагането на нови, непознати за нашата страна методи и модели на обучение очакваме, че ще провокира интерес от страна на желаещите да бъдат обучавани и в частност ще повиши уменията им по дигитални компетентности, така необходими в днешния ни свят. Организационният модел е разработен от квалифициран експерт и съдържа в себе си анализ на текущата ситуация в България по отношение на предприемачеството и желанието за обучение на различни видове групи,  методиките за провеждане и оценка на предложените обучения, както и обучителните програми, на основата на които ще се разработи интернет платформата за провеждането им. Според екипа по проекта, темите и програмите за обучение са много добре подбрани и ще допринесат за подобряване на дигиталните компетентности на обучаемите, като по този начин ще ги направят по-конкурентоспособни и мобилни.

Постигнатите положителни резултати до момента по проекта, не биха били възможни без разработената и прилагана от всички експерти система за мониторинг и контрол. Причината за това е, че при изготвянето на системата за осъществяване на процедурите по вътрешен мониторинг и оценка на дейностите по проекта, като база е използвана системата на Управляващия орган в лицето на Министерство на труда и социалната политика. Използваните методи и подходи позволяват на екипа по проекта да идентифицира зараждащите се проблеми в съответната област от изпълнението на проекта и да предприеме навременни коригиращи действия в посока преодоляването им.

 

Новини за изпълнените дейности по проекта

В началото на месец Декември 2013 г. успешно бяха приключени част от дейностите по проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0149-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Екипът за управление на проекта със задоволство отчете, че планираните до момента дейности са извършени качествено, в съответствие с поставените проектни цели и в планирания времеви интервал. Успешно приключилите дейности, върху които желаем да акцентираме могат да бъдат обобщени както следва :

1. Приключена дейност 1 от проекта – „Проучване и анализ нуждите на целевите групи и приложимия опит на партньора в прилагане на иновативни методи и подходи за обучение за учене през целия живот, включително дистанционно обучение (e-learning). Организиране на партньорска среща“. След проведената процедура за избор на външен изпълнител за провеждането на анализа бяха изготвени доклади на различни етапи от изпълнението на дейността, чиито изводи са  от основно значение за предстоящото изпълнение на останалите планирани дейности по проекта. Резултатите от проведения анализ  са основополагащи за създаването на организационния модел на обучение и за прилагането на иновативните методи и подходи при подбор на обучаеми и при разработването на програми за обучението им. През отчетния период успешно бе проведена и процедурата за избор на външен изпълнител на логистичните дайности по проекта и бе осъществена планираната работна среща с партньорската организация в гр.Гранада, Испания. Работното посещение бе в рамките на 5 работни дни и допринесе до придобиването на допълнителни знания от експертите по проекта, свързани с прилагането на иновативни методи на обучение и подбора на обучаваните лица.

2. Успешно реализирани дейности по информация и публичност. В периода от стартирането на проектните дейности до момента екипът по проекта  организира и проведе  встъпителна пресконференция, в която участие взеха потенциално заинтересовани страни. Присъстващите на събитието имаха възможност да се запознаят в детайли с планираните дейности по проекта, да споделят мнения и да обменят идеи. Като продължение на тази дейност бе създадена и официалната интернет страница на проекта, в която всеки заитнересован може да намери подробна и актуална информация за проекта, за приклочилите дейности и предстоящите такива. 

3. Сформиран екип от квалифицирани експерти, което е гаранция за успешното изпълнение на проектните дейности.  Създадената система за комуникация, мониторинг и контрол между членовете на екипа за управление на проекта и експертите от една страна и работодателя/възложителя от друга страна е в основата на успешното изпълнение на отчетените дейности до момента. Екипът на проекта положи усилия за изграждането на системата така, че тя да дава подробна, детайлна и навременна информация на всички участници в проекта. Ежемесечните работни срещи, непрекъснатата комуникация чрез електронната поща, навременната информация и персоналната отговорност на всеки един от екипа, са сред основните предимства на системата, с които екипът на проекта постига своята ефективност.

 

 

 

 

Документация за участие в публична покана с предмет :“Логистична подкрепа при реализиране на дейностите по проекта в две обособени позиции : Обособена позиция 1 – Логистика при реализирането на 2 надграждащи обучения и 2 кръгли маси в България и Обособена позиция 2 – Логистика при реализирането на 2 работни посещения в Испания”

Документацията е публикувана и на Единния информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз – www.eufunds.bg  под № 879/02.10.2013 г.

1. РЕШЕНИЕ 2. Публична покана 3. Оферта 4. Декларация чл. 22 ПМС 69 5. Изисквания към офертите 6. Техническо задание_final 7. Методика за оценка 8. Проект на договор 9. Списък на изпълнени договори 10. Информация оборот 11. Списък на ключовите експерти 12. Автобиография

Документация за участие в публична покана с предмет :“Проучване и анализ нуждите на целевите групи и приложимия опит на партньора относно прилагане на иновативни методи и подходи за обучение за учене през целия живот, включително дистанционно обучение (e-learning)“

Документацията е публикувана и на Единния информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз – www.eufunds.bg  под № 571/23.07.2013 г.

1. РЕШЕНИЕ 2. Публична покана 3. Оферта 4. Декларация чл. 22 ПМС 69 5. Изисквания към офертите 6. Техническо задание 7. Методика за оценка 8. Проект на договор 9. Списък на изпълнени договори 10. Информация оборот 11. Списък на ключовите експерти 12. Автобиография

На 11.07.2013 г.  ”Българска  консултантска организация” ЕООД проведе първата си  пресконференция   във  връзка  с   изпълнението  на  проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и
предприемачеството”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №    BG051PO001-7.0.07-0149-C0001   по   Оперативна   програма    ”Развитие на човешките ресурси” . Събитието се проведе в Хотел “Сити София” . На него бяха поканени  представители  на  пресата  и на българските предприемачи, които ще бъдат част от широката цела група на проекта.

Целта  на  пресконференцията  беше  да  се представи проекта, неговите цели и    основните   дейности,   които    ще    доведат    да    успешното    му   изпълнение. Ръководителят   на   проекта   -   г-жа   Петя   Якимова   запозна   участниците    в пресконференцията  с  идеята  на проекта, неговата съотносимост към целите на ОП  ” Развитие на човешките ресурси “.   Акцент  беше поставен върху основните моменти на Стратегията за учене през целия живот, чиято цел в частност ще бъде постигната чрез реализирането на проекта.

На    организираната    след    официалното    представяне   на    проекта   кафе пауза, участниците в пресконференцията успяха в неформални разговори да се запознаят    с   детайлите   на    проекта   и   възможноста за включването им при отделните дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>