Проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Без граници – Компонент 1 – Фаза 2

Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>