Документация за участие в публична покана с предмет :“Логистична подкрепа при реализиране на дейностите по проекта в две обособени позиции : Обособена позиция 1 – Логистика при реализирането на 2 надграждащи обучения и 2 кръгли маси в България и Обособена позиция 2 – Логистика при реализирането на 2 работни посещения в Испания”

Документацията е публикувана и на Единния информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз – www.eufunds.bg  под № 879/02.10.2013 г.

1. РЕШЕНИЕ 2. Публична покана 3. Оферта 4. Декларация чл. 22 ПМС 69 5. Изисквания към офертите 6. Техническо задание_final 7. Методика за оценка 8. Проект на договор 9. Списък на изпълнени договори 10. Информация оборот 11. Списък на ключовите експерти 12. Автобиография