Проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Без граници – Компонент 1 – Фаза 2

Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07