Документация за участие в публична покана с предмет :“Логистична подкрепа при реализиране на дейностите по проекта в две обособени позиции : Обособена позиция 1 – Логистика при реализирането на 2 надграждащи обучения и 2 кръгли маси в България и Обособена позиция 2 – Логистика при реализирането на 2 работни посещения в Испания”

Документацията е публикувана и на Единния информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз – www.eufunds.bg  под № 879/02.10.2013 г.

1. РЕШЕНИЕ 2. Публична покана 3. Оферта 4. Декларация чл. 22 ПМС 69 5. Изисквания към офертите 6. Техническо задание_final 7. Методика за оценка 8. Проект на договор 9. Списък на изпълнени договори 10. Информация оборот 11. Списък на ключовите експерти 12. Автобиография

Проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Без граници – Компонент 1 – Фаза 2

Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07